[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Στοιχεια Χρησης Ναρκωτικων

Οποιαδήποτε προσπάθεια διαμόρφωσης μιας αντιναρκωτικής πολιτικής θα πρέπει να πάρει υπόψη της: α) την ελληνική πραγματικότητα, β) τη γεωγραφική διαφοροποίηση του φαινόμενου της εμπορίας, διακίνησης, προσφοράς, ζήτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών ...

Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθούν πρότυπα εντατικής και συστηματικής χρήσης ναρκωτικών ουσιών και να γίνουν ορατά τα προβλήματα ...

Τα μέτρα αυτά είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των νέων, των οποίων οι προβληματικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό ευπάθειας (κοινωνικής και προσωπικής) και από τις συνθήκες διαβίωσης ...

Οι προσεγγίσεις που δεν βασίζονται στην αποχή είναι αποτελεσματικές ως προς τη μείωση όχι μόνο της κατανάλωσης αλλά και της έναρξης χρήσης ναρκωτικών στις ομάδες στις οποίες η χρήση ναρκωτικών βρίσκεται ήδη στα αρχικά στάδια ...

Σε τέσσερις από τις χώρες αυτές (Δανία, Ισπανία, Μάλτα και Κάτω Χώρες) υπάρχει ιστορικό μακροχρόνιας χρήσης ναρκωτικών και υψηλής προσβασιμότητας σε προγράμματα υποκατάστασης με μεθαδόνη ...

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη βαρύτητα που εξακολουθούν να δίνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Επιτροπή στις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών (34). ...

Οι στρατηγικές μείωσης των επιβλαβών συνεπειών αποτελούν σημαντικό σκέλος των τρόπων αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη σήμερα, και η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία είναι βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005–12) ...

Παρά τη δυνητική σημασία της για την παρακολούθηση των προτύπων και των τάσεων της χρήσης ναρκωτικών καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες, η άμεση πρόσβαση φαίνεται ότι δεν αξιοποιείται επαρκώς ...

Καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της θεραπείας, η έμφαση σε ορισμένους ευρωπαϊκούς δήμους μετατοπίζεται προς τη μείωση του αντίκτυπου της χρήσης ναρκωτικών στις τοπικές κοινωνίες ...

Μια νέα αξιολόγηση του FRED σε 140 γερμανικά ιδρύματα έδειξε περιορισμένα ποσοστά διάπραξης νέων αδικημάτων και χρήσης ναρκωτικών μεταξύ των συμμετεχόντων ...

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα εφαρμόζεται από τα 70 κέντρα πρόληψης που ιδρύθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ, τις τοπικές αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. ...

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ευάλωτα άτομα και την πρόληψη της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών (συνδυασμένη χρήση παράνομων και νόμιμων ουσιών, ιδίως οινοπνευματωδών) ...

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πολιτών για τα ναρκωτικά θα αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών και την υποστήριξη των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό ...

Η αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, που προβλέπει το νομοσχέδιο, υπαγορεύθηκε από την σκέψη ότι η χρήση ναρκωτικών αποτελεί πράξη αυτοπροσβολής του εννόμου αγαθού από τον φορέα του ...

Η διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την έκταση και τα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών και την ηλικία πρώτης χρήσης στον γενικό πληθυσμό και στους νέους, καθώς και σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χρηστών και την αντίληψη των κινδύνων, είναι σημαντική για τη χάραξη και αξιολόγηση πολιτικών για τα ναρκωτικά και πρωτοβουλιών πρόληψης ...

Ο συνδυασμός των στοιχείων που αφορούν τη δοκιμή τουλάχιστον μία φορά σε όλη τη ζωή και εκείνων που αφορούν την πρόσφατη ή την τρέχουσα χρήση μπορεί να παράσχει μία εικόνα των προτύπων χρήσης ναρκωτικών (π.χ ...

Σε πολλές έρευνες εξετάζεται επίσης η ηλικία της χρήσης ναρκωτικών για πρώτη φορά, καθώς και η συχνότητα χρήσης, στοιχεία τα οποία βοηθούν να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με την επίπτωση και αποκαλύπτουν διαφορές στα πρότυπα χρήσης, όπως υψηλότερες δόσεις ή συχνότερη χρήση (που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο) ...

Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί επίσης να επηρεάσει την αναφορά στοιχείων χρήσης ναρκωτικών από τους ίδιους τους χρήστες ...

Για παράδειγμα, τα προβλήματα της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών έγιναν βαθμιαία σημαντικότερα στις περισσότερες χώρες, ενώ ορισμένες χώρες στις οποίες τα προβλήματα των οπιούχων ανέκαθεν κυριαρχούσαν αναφέρουν πλέον αλλαγές προς την κατεύθυνση της χρήσης άλλων ουσιών ...

Παρά τη γενικότερη τάση διαφοροποίησης του φαινομένου, σε πολλές χώρες οι εκτιμήσεις της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών βασίζονται αποκλειστικά στην προβληματική χρήση ηρωίνης ή άλλων οπιοειδών, ως κύριας ουσίας ...

Αυτό είναι εμφανές στα εκτιμώμενα ποσοστά προβληματικής χρήσης οπιοειδών (βλέπε Διάγραμμα 8), τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό προσομοιάζουν με εκείνα της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών ( 170 ) ...

Δεν είναι σαφές κατά πόσον στις λοιπές χώρες η επικράτηση της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών πλην των οπιοειδών είναι σχεδόν αμελητέα ή, ενδεχομένως, σημαντική αλλά δύσκολο να εκτιμηθεί. ...

Από το 2000, οι υψηλότερες εθνικές εκτιμήσεις για την επικράτηση της ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών, μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αναφέρονται από το Λουξεμβούργο και την Αυστρία (περίπου έξι περιπτώσεις ανά 1 000 κατοίκους ηλικίας 15–64 ετών) ...

Η παρακολούθηση του ποσοστού των υφιστάμενων XEN επί του συνόλου των χρηστών ηρωίνης που προσφεύγουν σε κάποιας μορφής θεραπεία αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο της παρακολούθησης της επικράτησης της ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών στον γενικό πληθυσμό ...

Το ποσοστό των ΧΕΝ επί του συνόλου των χρηστών ηρωίνης που προσφεύγουν σε θεραπεία απεξάρτησης υποδηλώνει και πάλι σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών από χώρα σε χώρα καθώς και στις διαχρονικές τάσεις ( 173 ) ...

Στο μήνυμά του προσθέτει: «Η επίτευξη των στόχων για μείωση της χρήσης ναρκωτικών και των επιβλαβών τους συνεπειών, που αποτυπώνεται στα έγγραφα της πολιτικής που ανανέωσαν το 2008 παράλληλα η Ε.Ε ...

Πρέπει να σημειωθεί πως αν και η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με χαμηλή εν γένει επικράτηση χρήσης ναρκωτικών (π.χ ...

Εθισμός, εξάρτηση, κατάχρηση, επιβλαβής χρήση, προβληματική χρήση: πρόκειται για μια σειρά εννοιών συνδεδεμένων με τον δείκτη προβληματικής χρήσης ναρκωτικών του ΕΚΠΝΤ, καθεμία από τις οποίες έχει τις δικές της ανεπαίσθητες διαφορές από ιατρική ή κοινωνική άποψη ...

Ο δείκτης προβληματικής χρήσης ναρκωτικών (PDU) του ΕΚΠΝΤ παρακολουθεί την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ή τη μακροχρόνια/συστηματική χρήση οπιοειδών, κοκαΐνης ή/και αμφεταμινών ...

Αυτός ο αμιγώς συμπεριφοριστικός ορισμός της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών βασίζεται στα πρότυπα της χρήσης ναρκωτικών και υπό καμία έννοια δεν χρησιμοποιείται για τη ειδική μέτρηση των προβλημάτων ...

Η διεύρυνση της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ποικιλία των κοινωνικών συμπεριφορών, μη εξαιρουμένης της παράνομης χρήσης ναρκωτικών ...

Τα πρότυπα της εντατικής χρήσης ναρκωτικών ενδεχομένως επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό τόσο από φαρμακολογικούς όσο και από γενικότερους παράγοντες, ωστόσο είναι σαφές ότι οι συμπεριφοριστικές μετρήσεις της εντατικής χρήσης πρέπει να επιδεικνύουν ευαισθησία απέναντι στα διαφορετικά πρότυπα χρήσης ναρκωτικών που συνδέονται με διαφορετικά είδη ναρκωτικών ...

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των προτύπων της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών και αξιοποίησή της για τη βελτίωση της διαδικασίας αναφοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. ...

Εντός της γενικής έννοιας της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών πρέπει να εξεταστούν ορισμένες εξειδικευμένες σημασίες του όρου ...

Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρακολούθηση των συνιστωσών της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών πρέπει να περιλαμβάνει την πολλαπλή χρήση ως μία από τις εν λόγω αυτοτελώς μετρούμενες συνιστώσες. ...

Η απουσία διαθέσιμων στοιχείων περιορίζει τις δυνατότητες αναφοράς για πολλές πτυχές της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών ...

Υπό εξέταση πρέπει να τεθεί το θέμα των χρονικών περιόδων που θα επιλεγούν για την αξιολόγηση της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών και την αναφορά στοιχείων σχετικά με αυτή ...

Κατ’ εξαίρεση, η επικράτηση της χρήσης σε όλη τη ζωή για τον χαρακτηρισμό μιας συμπεριφοράς στο πλαίσιο της πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών μπορεί να χρησιμοποιείται στην περίπτωση πολύ νεαρών ατόμων – μαθητών ή σπουδαστών – στους οποίους η πολλαπλή χρήση σε όλη τη ζωή μπορεί να απηχεί ενδεικτικότερα την πρόσφατη χρήση ...

Τα υπάρχοντα στοιχεία, για παράδειγμα από έρευνες του ESPAD, υποδηλώνουν ότι τα πλέον παραβατικά/χαμηλής επικράτησης πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στους μαθητές (έκσταση, αμφεταμίνες, παραισθησιογόνα, κοκαΐνη, ηρωίνη) εντοπίζονται σε λίγα μεμονωμένα άτομα. ...

Ο δείκτης θανάτων αφορά την παροχή συγκρίσιμων και έγκυρων πληροφοριών για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που πεθαίνουν από οξεία δηλητηρίαση, ως άμεση συνέπεια της χρήσης ναρκωτικών ...

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε για στοιχεία που αφορούν την περιστασιακή χρήση ναρκωτικών, έτσι ώστε αν έφηβος σας είναι επιρρεπής, μπορείτε να ασχοληθεί ενεργά με it.What σας μπορεί να doYou πρέπει να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και να παρακολουθήσουν εφήβων σας για τα σημάδια της χρήσης ναρκωτικών, δεν εμφανίζονται να είναι κατασκοπεία ...

Ενδυνάμωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης ...

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά είναι ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2009 – 2012 ...

Η δράση 19 του σχεδίου δράσης ζητεί την επίτευξη συναίνεσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα και τα κριτήρια αναφοράς για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ...

Τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών υποβλήθηκαν στην οριζόντια ομάδα εργασίας για τα ναρκωτικά (HDG) του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2011 ...

Το πρόβλημα με τα ναρκωτικά τα τελευταία χρόνια έγινε τόσο σοβαρό, ώστε φέτος άνοιξε καινούργια τηλεφωνική γραμμή για την πρόληψη της διάδοσης και της χρήσης ναρκωτικών ...

Προκαλεί όχι μόνο κατάπληξη αλλά και οργή και αγανάκτηση η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών και τη διαβάθμιση των ποινών για τους διακινητές ...

Το Κέντρο Εκπαίδευσης στελεχών για την πρόληψη χρήσης ναρκωτικών έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2008 ...

Την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προβλέπει το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που παρουσίασε χτες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. ...

Διαστρεβλώσεις της επικράτησης της χρήσης ναρκωτικών για λόγους εκφοβισμού ή εντυπωσιασμού έχουν επομένως αρνητικές συνέπειες στους νέους ...

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα μειώνεται συνεχώς η ηλικία έναρξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών ...

Η δρ Νόρα Βόλκοφ, διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος Χρήσης Ναρκωτικών (NIDA) των ΗΠΑ, ανακάλυψε σε μελέτες με απεικονίσεις του εγκεφάλου πως οι εθισμένοι σε ουσίες, όπως η κοκαΐνη, η ηρωίνη και το αλκοόλ, διαθέτουν λιγότερους υποδοχείς ντοπαμίνης στα εγκεφαλικά κέντρα της επιβράβευσης απ’ ό, τι οι μη εθισμένοι ...

Τις διατάξεις του νομοσχεδίου, που προβλέπει την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, παρουσίασε την Τετάρτη ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου ...

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ηλικία έναρξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών πέφτει όλο και περισσότερο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2009 η μικρότερη ηλικία χρήσης ήταν τα 9 χρόνια ενώ το 9.25% των αιτούντων για θεραπεία ξεκίνησε το πρόγραμμα σε ηλικία μικρότερη των14 ετών ...

Μάτσα, σημείωσε κατά την παρουσίαση των στοιχείων ότι η τόσο πρώιμη έναρξη της χρήσης ναρκωτικών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ενώ κρίσιμος αιτιολογικός παράγοντας αναδεικνύεται σε αυτές τις περιπτώσεις το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. ...

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την αποποινικοποίηση της ιδιωτικής χρήσης ναρκωτικών, τον εξορθολογισμό των ποινών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την κατοχύρωση του δικαιώματος στη θεραπεία. ...

Αξίζει να τονιστεί η παρουσία της κατάχρησης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών μέσα στους 10 κυριότερους παράγοντες κινδύνου. ...

Το πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών ουσιών αποτελεί ένα απο τα πλέον επώδυνα, δύσκολα και κρίσιμα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών σε παγκόσμιo επίπεδo. ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012