[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Σχεδια Βιοκαυσιμων

Από την αρμόδια πολιτική ηγεσία μέχρι τις επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ, ο ελληνικός κλάδος των βιοκαυσίμων φαίνεται ότι λειτούργησε περισσότερο τυχοδιωκτικά, παρά με σαφές θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο, που θα του επέτρεπε να έχει σοβαρές προοπτικές, για να ξεπεράσει την παρούσα οικονομική κρίση.. ...

Δεδομένων των συνθηκών, λοιπών, τα νούμερα παραμένουν ενθαρρυντικά και ενδεικτικά των προοπτικών των βιοκαυσίμων ...

Τα προβλήματα, πάντως, εμφανίζονται …ισομερώς κατανεμημένα ανάμεσα στις τρεις παραγωγικές ζώνες βιοκαυσίμων του κόσμου ...

Την ίδια ώρα, στη Βραζιλία πολυάριθμες εταιρείες του κλάδου λειτουργούν με ζημία, ενώ στην Ευρώπη -που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοκαυσίμων- το 50% περίπου της παραγωγικής δυναμικότητας έμεινε αναξιοποίητο το 2009, σύμφωνα με στοιχεία του European Biodiesel Board (EBB) ...

Η πτώση στην κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ευρώπη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να περιορίσει τα φορολογικά κίνητρα ...

Και αυτό, τόσο λόγω του κόστους τους, όσο και λόγω των αυξανόμενων αμφιβολιών για τα περιβαλλοντικά οφέλη της παραγωγής βιοκαυσίμων ...

Και η ίδια βιομηχανία των βιοκαυσίμων από την πλευρά της, αναφέρει η έκθεση της Crédit Agricole, θεωρεί ότι η βαρύτητα που δίδεται στις έμμεσες συνέπειες που σχετίζονται με την αποψίλωση των δασών αποτελεί ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου ...

Η Lufthansa εγκαινίασε μια εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο χρήσης βιοκαυσίμων σε τακτικές προγραμματισμένες πτήσεις. ...

Καθ’όλη τη διάρκεια της εξάμηνης δοκιμαστικής περιόδου, η χρήση βιοκαυσίμων θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1.500 τόνους. ...

Η Lufthansa εγγυάται ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν ανταγωνίζεται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων και ότι κανένα τροπικό δάσος δεν καταστρέφεται ...

Η Neste διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή βιοκαυσίμων και διατηρεί επί σειράς ετών μια επιτυχημένη συνεργασία με τη Lufthansa. ...

Η Lufthansa υπολογίζει τις συνολικές δαπάνες διενέργειας του προγράμματος βιοκαυσίμων να ανέλθουν σε περίπου 6,6 εκατ ...

Το 2005 επίσης, το βιοντίζελ αντιπροσώπευε το 81,5% των βιοκαυσίμων που παρήχθησαν στην ΕΕ, ενώ η βιοαιθανόλη το 18,5% του συνόλου. ...

Ο στόχος αυτός θα συνοδεύεται από τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ ( ) για την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτήν ο καθορισμός του μεριδίου των βιοκαυσίμων. ...

Ο στόχος προώθησης των βιοκαυσίμων εντάσσονταν σε ένα γενικότερο και συνολικό πλάνο της ΕΕ για το σύνολο των ΑΠΕ, όπως αυτό καθορίσθηκε με τη Λευκή Βίβλο του 1997 ...

Η μόνη διαφοροποίηση είναι ο στόχος των βιοκαυσίμων, όπου το 10% θα είναι υποχρεωτικό και ενιαίο για όλες τις χώρες ...

Βεβαίως η ανάπτυξη αυτή δεν έγινε πάντα με τον καλύτερο τρόπο, όπως για παράδειγμα στη Βραζιλία, όπου καταστράφηκαν εκτάσεις τροπικών δασών προκειμένου να φυτέψουν φυτά για παραγωγή βιοκαυσίμων ή στις ΗΠΑ όπου χρησιμοποιείται το καλαμπόκι για παραγωγή βιοαιθανόλης ...

Εντοπίζει τις δυνατότητες του τομέα, αλλά και τα πιθανά προβλήματα και προτείνει λύσεις για ορθολογική και αειφορική ανάπτυξη των βιοκαυσίμων ...

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές, επιβάλλει τη διείσδυση μιας ελάχιστης αναλογίας βιοκαυσίμων, βάση του ενεργειακού τους περιεχομένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στις αγορές των κρατών μελών της Ε.Ε ...

Μέχρι στιγμής σε εθνικό επίπεδο, παρέχονται οικονομικά κίνητρα για χρήση της βιομάζας για παραγωγή θερμότητας/ψύξης, τηλεθέρμανση/τηλεψύξη, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού/θερμότητας ή/και ψύξης και παραγωγή βιοκαυσίμων ...

Σήμερα μόνο μία εταιρεία παράγει βιοκαύσιμα στην Κύπρο από εισαγόμενες πρώτες ύλες, ενώ η δυνατότητα παραγωγής βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και ζωικά λίπη είναι αρκετά περιορισμένη. ...

Για τον υπολογισμό των συνολικών πωλήσεων καυσίμων για τις μεταφορές και το μερίδιο των βιοκαυσίμων, όλοι οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί βιοκαυσίμων, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία Ενέργειας για τις ποσότητες των βιοκαυσίμων που εισάγουν, παράγουν και εξάγουν, καθώς επίσης και την προέλευση των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν ...

Η εταιρεία INEOS Bio έχει αναπτύξει τεχνολογία προηγμένων βιοκαυσίμων που αποσυνδέει πλήρως την διαδικασία παραγωγής τους από επιπλοκές στη διατροφική αλυσίδα και στις χρήσεις γης (όπως συμβαίνει κάποιες φορές με τα συμβατικά βιοκαύσιμα) ...

Τα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα, που χρησιμοποιούν απόβλητα και υπολείμματα ως πρώτη ύλη, θα μπορούσαν να είναι η απάντηση στα δημοσιεύματα περί «ανηθικότητας των βιοκαυσίμων» τα οποία είδαν το.. ...

Η υποστήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων και εναλλακτικών ενεργειακών πηγών όπως η βιομάζα, περιλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, αποτελεί συνεπώς σημαντικό στόχο για την πολιτική συνοχής13 ...

Είναι δυνατή η παροχή ενισχύσεων, παραδείγματος χάρη για την απόσυρση κατόχων εκμεταλλεύσεων, την προμήθεια υλικού για τους παραγωγούς βιομάζας και για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων. ...

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, κατά την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, να εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί προσεκτικά υπόψη τα δυνητικά οφέλη των βιοκαυσίμων. ...

Η Επιτροπή πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές κοινοτικής στρατηγικής για αγροτική ανάπτυξη όπου δίδεται έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια, περιλαμβανομένων των βιοκαυσίμων. ...

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις οικείες βιομηχανίες να εξηγήσουν τους τεχνικούς λόγους όσον αφορά κωλύματα στην εισαγωγή βιοκαυσίμων και θα ζητήσουν τη γνώμη και άλλων όπως εκτίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης»,ενδιαφερομένων μερών ...

Η προϊούσα διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ που άρχισε το έτος 1992 έχει μειώσει τη στήριξη τιμών και έχει συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικήςπαραγωγής της ΕΕ για όλους τους δυνατούς κλάδους: τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλες χρήσειςεκτός τροφίμων, περιλαμβανόμενων των βιοκαυσίμων ...

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες για την επεξεργασία και άλλων σιτηρών από υφιστάμενα αποθέματα παρέμβασης για την παραγωγή βιοκαυσίμων ώστε να συμβάλει στη μείωση της ποσότητας σιτηρών που εξάγονται με επιστροφές. ...

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι, καθώς αναπτύσσεται η συνολική ζήτηση βιοκαυσίμων, θα ήταν δυνατόν να διακυβευτεί σε αναπτυσσόμενες χώρες η διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές ...

Ενόψει των ανησυχιών αυτών η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την επιρροή της ζήτησης βιοκαυσίμων. ...

Η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι τα προτεινόμενα για την ανάπτυξη βιοκαυσίμων μέτρα είναι πλήρως συνεπή προς την αναπτυξιακή πολιτική και προς τις εθνικές και τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές. ...

Σε περιφερειακό επίπεδο οι οικονομίες κλίμακας και η τεχνολογική τυποποίηση αυξάνουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων ...

Τα περιφερειακά σχέδια δράσης για βιοκαύσιμα, που αναπτύσσονται από περιφερειακούς οργανισμούς και που έχουν στόχο την ανάπτυξη περιφερειακής αγοράς, είναι δυνατόν να αποτελέσουν όργανο για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων ...

Η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των βιοκαυσίμων αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση κόστους κατά 30% περίπου μετά το έτος 2010 ...

Η υπό κοινοτική χρηματοδότηση έρευνα έχει ήδη καταστεί όργανο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της βιομηχανίας βιοκαυσίμων στην ΕΕ ...

Τα ολοκληρωμένα έργα RENEW και NILE που άρχισαν πρόσφατα αποτελούν θεμελιώδους σημασίας δράσεις στην ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς με σκοπό να καταλήξουν σε πιλοτικό εργοστάσιο για παραγωγή. ...

Το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό πλατύβαθρο για βιοκαύσιμα έχει σκοπό τη διαμόρφωση και την υλοποίηση κοινού ευρωπαϊκού οράματος και στρατηγικής για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων, ειδικότερα όσον αφορά εφαρμογές στις μεταφορές ...

Αντιπροσωπεύονται οι μείζονες ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι για τα βιοκαύσιμα, περιλαμβανόμενων των τομέων της γεωργίας και των δασών, της βιομηχανίας τροφίμων, της βιομηχανίας βιοκαυσίμων, των εταιρειών πετρελαίου και των διανομέων καυσίμου, των αυτοκινητοβιομηχάνων και ερευνητικών ινστιτούτων ...

Άλλα τεχνολογικά υπόβαθρα, όπως εργοστάσια για το μέλλον, ο τομέας ο βασιζόμενος στα δάση και η αειφόρος χημεία, θα αυξήσουν επίσης τη βάση γνώσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων ...

Στο Ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας οι ερευνητικές δραστηριότητες θα συγκεντρωθούν βασικά σε δύο θέματα i) «Ενέργεια», με στόχο να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος καυσίμων με βελτίωση των συμβατικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς (π.χ ...

Άλλες σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη στήριξη για την εισαγωγή στην αγορά και τη διάχυση αποδεδειγμένης αξίας τεχνολογιών βιοκαυσίμων μέσω του προγράμματος «Ευρώπη ...

Υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση του φορέα αυτού μπορεί να προέλθει μέσω τη θέσπισης ειδικού τέλους βιοκαυσίμων (μόνο για όσους χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα συμβατικά καύσιμα, αν και έχουν εύκολη πρόσβαση στα βιοκαύσιμα) ...

Στο σημαντικό δυναμικό που δημιουργείται στην Ελλάδα στον τομέα των βιοκαυσίμων, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και του μέτρου 6.5 του Ε.Π.ΑΝ για την προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος του Τμήμα­τος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ...

Κατά τον ίδιο, το κόστος παραγωγής των βιοκαυσίμων εξακο­λουθεί σήμερα να υπερβαίνει σημαντικά εκείνο των συμβατικών ...

Πολύ μικρή υπήρξε μέχρι στιγμής- στον τομέα των βιοκαυσίμων- η ανταπόκριση του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας στα Ολοκληρωμέ­να Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) και στα Σχέδια Βελτίωσης ...

Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη ολοκλη­ρωμένου θεσμικού πλαισίου, αλλά και στη μικρή ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς στον κύκλο παραγωγής βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τον Κ ...

Σε πράξη επιχειρεί να μετουσιώσει τη χρήση βιοκαυσίμων στην Ελλάδα το Περιφερειακό Ενερ­γειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ, συμ­μετέχοντας και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τόνισε ο τεχνικός υπεύθυνος του φορέα, δρ Κ ...

Την πεποίθηση ότι το ΑΠΘ, μέσω του δικτύου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΤΕΧ), στο οποίο μετέχουν επτά πανεπιστημιακά εργαστήρια, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, εξέφρασε η ανα­πληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος χημικών μηχανικών και εκπρόσωπος του δικτύου, Α ...

Ο ομιλητής επεσήμανε επίσης το υψηλό κόστος των βιοκαυσίμων, υπογραμμίζο­ντας ότι σε αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνυ­πολογίζονται τα logistics, αφού η μεταφορά και αποθήκευση των ενεργειακών φυτών κοστίζει ...

Στη Σουηδία, που έχει Βάλει στόχο ως το 2020 να 'σπάσει' την εξάρτηση της από το πετρέλαιο, η εξάπλωση της χρήσης βιοκαυσίμων οφείλεται στην υιοθέτηση σημαντικών παρεμβάσεων και ενισχυτικών μέτρων, έτσι που οι πωλήσεις 'πε­ριβαλλοντικών' αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 245% σε σχέση με το 2005 και τα 'πράσινα' οχή­ματα έφθασαν να έχουν μερίδιο αγοράς 13% ...

Η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων, ανοίγει νέα πεδία αγροτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά θα πρέπει να γίνει με αυστηρά κριτήρια βι­ωσιμότητας, αφ' ενός για να αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα περιβαλλοντικά ζητήματα και, αφ' ετέρου, για να μην υπάρξουν προβλήματα για την αγροτική οικονομία, τόνισε ο Δρ ...

Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει το ψάξιμο γύρω από την υπόθεση και ήδη έχουν δημιουργηθεί οι πρώτοι παραγωγοί βιοκαυσίμων ...

Παράλληλα με την μελέτη τρόπων επίσπευσης των ρυθμών εφαρμογής του υφισταμένου Σχεδίου εξετάζονται και η δυνατότητα εφαρμογής τομεακών σχεδίων όπως παραγωγής βιοκαυσίμων. ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει 15 έρευνες σε διαφορετικές καλλιέργειες βιοκαυσίμων, που κατά μέσο όρο καταλήγουν στο ότι οι πολιτικές της Ευρώπης για τα βιοκαύσιμα την επόμενη δεκαετία μπορεί να επηρεάσουν 4.5 εκ ...

Ορισμένοι στην βιομηχανία βιοκαυσίμων ισχυρίζονται ότι η επιστήμη της Επιτροπής είναι λανθασμένη και ότι το ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μια πολύ σημαντική αναθεώρηση της γεωργικής στρατηγικής για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ή χρησιμοποιώντας ξανά εγκαταλελειμμένα χωράφια ...

Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων χαιρέτησαν τα νέα σχέδια που ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν της ανησυχίες για τη βιωσιμότητα, ωστόσο υπήρξε μεγάλη κριτική από ΜΚΟ λόγω της έλλειψης ορισμού, ελέγχου των πόρων και ευαισθησίας σε ζητήματα σχετικά με τη χρήση της γης. ...

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την Έμμεση Αλλαγή Χρήσης Γης αναβλήθηκε για μετά το καλοκαίρι, ωστόσο το τμήμα για την ενέργεια της Επιτροπής είναι γνωστό ότι τάσσεται υπέρ ενός πιο γενναιόδωρου «ορίου αερίων του θερμοκηπίου» για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής συνεισφοράς των βιοκαυσίμων. ...

Ο Oettinger επέμεινε ότι οι Βρυξέλλες λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα βιοκαύσιμα δε θα παραχθούν σε δασική γη η οποία έχει εκκαθαριστεί άμεσα για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων. ...

Νέα έκθεση αποδεικνύει ότι η μη βιώσιμη χρήση βιοκαυσίμων προκαλεί τεράστιες αυξήσεις των εκπομπών CO2 και μετατροπές γης ...

Τα σχέδια για αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία απαιτούν παγκοσμίως 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων εκτάσεων για ενεργειακές καλλιέργειες και επιδεινώνουν τις κλιματικές αλλαγές αποκαλύπτει νέα έρευνα. ...

Οι ΜΚΟ καλούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσουν άμεσα τις πραγματικές επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στις κλιματικές αλλαγές και στην εξασφάλιση επαρκούς τροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες και να θέσουν ως προτεραιότητα την ενεργειακή αποδοτικότητα στις μεταφορές ...

Η νέα νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα των βιοκαυσίμων εισάγοντας παράγοντες για την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης και να ενσωματώσει αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας. ...

Η έρευνα, που έγινε μετά από πρωτοβουλία περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ΜΚΟ, περιλαμβάνει την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης που θα προκαλέσει η χρήση βιοκαυσίμων, καθιστώντας την έτσι την πιο ρεαλιστική εκτίμηση που έχει γίνει σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις που θα έχουν οι στόχοι των βιοκαυσίμων της ΕΕ στον κόσμο ...

Βιοκαύσιµα στην Ελλάδα: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικέςΝίκος Λιάπης ∆ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ A.E Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρµας Βιοκαυσίµων Θεσσαλίας ...

Στα αδιαμφισβήτητα αδιέξοδα που προκάλεσε και θα προκαλέσει η νέα ΚΑΠ στους μικρομεσαίους αγρότες, από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΕ προβάλλουν σαν εναλλακτική λύση τις ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίμων. ...

Και αυτό γιατί το εισόδημα που αποδίδουν οι καλλιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι πολύ μικρότερο από αυτό που απέδιδαν οι ίδιες καλλιέργειες πριν από τη νέα ΚΑΠ για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών ...

Για παράδειγμα, πριν από τη νέα ΚΑΠ η ελάχιστη τιμή των τεύτλων για την παραγωγή ζάχαρης ήταν 43,63 ευρώ/τόνο, ενώ για την παραγωγή βιοκαυσίμων η μελέτη της ΕΒΖ προτείνει την τιμή των 33,5 ευρώ/τόνο ...

Η τιμή αυτή μαζί με τη στρεμματική ενίσχυση των 4,5 ευρώ/στρέμμα ή 0,75 ευρώ/τόνο προκαλεί μείωση του ονομαστικού αγροτικού εισοδήματος κατά 21,5%, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η καλλιέργεια των τεύτλων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. ...

Παρόμοιες εισοδηματικές μειώσεις θα υπάρξουν και στις υπόλοιπες καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμπόκι, κ.ά.) αν χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα η λύση που προτείνουν η ΕΕ, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να μην είναι εναλλακτική αλλά περιθωριακή, επειδή είναι οικονομικά ασύμφορη για τους μικρομεσαίους αγρότες. ...

Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν ακόμα και οι ΗΠΑ, με μέσο γεωργικό κλήρο μεγαλύτερο των 2.000 στρεμμάτων, οι οποίες σε πρόσφατο ταξίδι του Μπους στη Λατινική Αμερική, υπέγραψαν συμφωνία με τη Βραζιλία για την παραγωγή βιοκαυσίμων αξίας 35 δισ ...

Την οικονομικά ασύμφορη λύση των ενεργειακών καλλιεργειών η ΕΕ, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να την εξωραΐσουν με περιβαλλοντικά προσχήματα που στηρίζονται στο γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων είναι λιγότερες κατά 35-50% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. ...

Αποσιωπούν σκόπιμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλούν οι ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, ειδικά στις ξηροθερμικές χώρες, όπου η χρησιμοποίηση των αζωτούχων λιπασμάτων και η κατανάλωση νερού και ενέργειας είναι ιδιαίτερα μεγάλη ...

Ο στόχος της ΕΕ να φθάσει το μερίδιο των βιοκαυσίμων στο 14% το 2020 είναι αχρείαστος αν αυξανόταν το μερίδιο των σιδηροδρομικών σε βάρος των οδικών μεταφορών ...

Αποτελεί συνειδητό έγκλημα κατά των φτωχών λαών η νέα ΚΑΠ που μειώνει δραστικά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για χάρη των βιοκαυσίμων, όταν η ΕΕ είναι ελλειμματική σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, με αποτέλεσμα να οξύνει το παγκόσμιο διατροφικό πρόβλημα. ...

Ίσως ήρθε η ώρα τελικά να μειωθεί σημαντικά η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων και ό λόγος είναι η χρήση βιοκαυσίμων ...

Στην Ευρώπη έχει δρομολογηθεί η υποχρεωτική χρήση βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης σε ποσοστό τουλάχιστον 2 % από 1/1/2006, με στόχο την αύξησή τους σε ποσοστό 5,75 % μέχρι 31/12/2010, με βάση την οδηγία 2003/30/ΕC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προτείνει συμμετοχή των βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων σε ποσοστό 20% έως το 2012 ...

Παράλληλα, η παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕΕ το 2004 είχε ανέλθει σε 2.400.000 tn, από τους οποίους 500.000 tn ήταν βιοαιθανόλη και 1.900.000 tn βιοντίζελ ...

Ο καθορισμός της συμμετοχής των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010. ...

Ο κάτοχος της σχετικής άδειας θα έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και της διάθεσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. ...

Σε κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα και παράλληλα επιβάλλεται η υποχρέωση διάθεσης στην ελληνική αγορά συγκεκριμένης ποσότητας βιοκαυσίμων, απαλλαγμένη από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2010. ...

Τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης εργοστασίων παραγωγής βιοκαυσίμων ενισχύονται μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος προβλέπει ελάχιστη επιδότηση 30%, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσει στο 55% της συνολικής επένδυσης ...

Τα σχέδια της ΕΕ να δημιουργήσουν μία ετήσια αγοράς βιοκαυσίμων 17 δισ δολαρίων (€ 11,4 δις ευρώ) από παραγωγούς, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Βραζιλία και η Ινδονησία, τίθενται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της μάχης για την ILUC. ...

Θα δημιουργήσει επίσης πίεση για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της επόμενης γενιάς βιοκαυσίμων από γεωργικά υπολείμματα όπως το άχυρο, το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα ILUC και δεν είναι πλέον απλώς ένα όνειρο, δήλωσε ο Novozymes. ...

Το αυξανόμενο από τους αγρότες ενδιαφέρον για συμμετοχή στην παραγωγή βιοκαυσίμων συνεχίστηκε και φέτος ...

Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη σύνταξη Σχεδίων Κανονισμών: α) για την τροποποίηση-συμπλήρωση των εν ισχύι Κανονισμών και ως προς τα βιοκαύσιμα και β) για τις Εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης βιοκαυσίμων εκτός Διυλιστηρίων. ...

Περισσότερο επιβλαβής για το κλίμα του πλανήτη θα είναι η χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές, που προβλέπεται από τους στόχους που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες, από ό,τι η χρήση των ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τη μελέτη «Οδηγώντας προς την καταστροφή», που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα εννέα μη κυβερνητικές οργανώσεις. ...

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Μπλούμπεργκ, η Μαρλένε Χόλτσερ επεσήμανε, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι «η Οδηγία για τις Ανανεώσιμη Ενέργεια λέει πολύ καθαρά ότι δεν επιτρέπεται να κόψεις δάση για την παραγωγή βιοκαυσίμων ...

Αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται φέτος στην αγορά των βιοκαυσίμων σε όσες εταιρείες διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ποσοτήτων δεν ανταποκρίνονται στις συμφωνίες που έχουν κάνει για συμβολαιακή καλλιέργεια ενεργειακών φυτών αλλά και στα τιμολόγια αγοράς ...

Αφαίρεση της έγκρισης διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ, ή της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εφόσον έχει χορηγηθεί κ.α. ...

Ημερίδα με τίτλο: «Προοπτικές Ανακύκλωσης Τηγανελαίου για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων» στο ΕΚΕΤΑ, 15 Οκτωβρίου 2010 ...

Λεπτομερής έρευνα της βιβλιογραφίας έχει ολοκληρωθεί για να προσδιοριστούν οι τελευταίες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες γύρω από την παραγωγή βιοκαυσίμων, από την μέτρηση των εκπομπών τους και την παραγωγή ηλιακού υδρογόνου ...

Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσδιόρισε τις τάσεις της αγοράς βιοκαυσίμων και τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές που μπορεί να ανέλθουν μέσα από την αξιοποίηση των τεχνικών και χρηματο-κοινωνικών δράσεων του έργου ...

Η διαβούλευση με τα εστιατόρια έχει γίνει για να αποδεχθούν την συμμετοχή τους στο έργο και να διαθέσουν το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων. ...

Μια ημερίδα ανοιχτή στο κοινό θέμα: «Προοπτικές ανακύκλωσης τηγανελαίου για την παραγωγή βιοκαυσίμων» (ΕΚΕΤΑ, 15/10/2010) ...

Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας αυτού του έργου στοχεύει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση μιας νέας αειφορικής τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, που συμπεριλαμβάνει και ηλιακό υδρογόνο ...

Η συγκεκριμένη προσέγγιση υλοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως στη Θεσσαλονίκη με επίδειξη της παραγωγής βιοκαυσίμων και χρήση τους σε δημοτικά οχήματα ...

Με το έργο αυτό προωθείται η χρήση των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, συμβάλλοντας έτσι στην ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις μεταφορές, αλλά και την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων στην πόλη της Θεσσαλονίκης ...

Ελάττωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την αειφορική παραγωγή των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, με χρήση ηλιακού υδρογόνου ...

Επίδειξη των περιβαλλοντικών οφελών των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς μέσω του νέου απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσ/νίκης ...

Αύξηση στις τιμές των δημητριακών και διατροφικό πρόβλημα στις χώρες του τρίτου κόσμου φέρνει η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων ...

Την ίδια ώρα, την ανιούσα παίρνουν οι τιμές καλαμποκιού διεθνώς, λόγω της μεγάλης ζήτησης του προϊόντος για την παρασκευή βιοκαυσίμων. ...

Το κυτταρινούχο σόργο για παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (πελέττες) δεν απαιτεί καθόλου επιδότηση κατά την υποκατάσταση μαλακού σιταριού ...

Εκτιμήθηκε, επίσης, ότι η αποφευγόμενη ετήσια ποσότητα εκπομπών CO2, αφ΄ενός από τη χρήση εγχώρια παραγόμενων βιοκαυσίμων στις μεταφορές, αφ΄ετέρου εγχώριας βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση εθνικών πόρων ύψους περίπου 50 εκ ...

Οι χώρες αυτές προωθούν και πλούσια μείγματα βιοκαυσίμων ή αμιγή βιοκαύσιμα και έχουν θεσπιστεί φοροαπαλλαγές. ...

Το 2006, υπολογίστηκε με συντηρητικούς υπολογισμούς ότι η βιομηχανία βιοκαυσίμων της ΕΕ υποστηριζόταν από οικονομικά κίνητρα αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ...

Αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι των βιοκαυσίμων παγκοσμίως, προβλέπεται ότι οι τιμές των τροφίμων μπορεί να αυξηθούν ως και 76% επιπλέον, μέχρι το 2020 ...

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι η πατέντα για την παραγωγή βιοκαυσίμων από αγριαγκινάρα έχει ήδη εξαχθεί στη Ρουμανία, όπου υλοποιείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα καλλιέργειας για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. ...

Δυστυχώς, η τεχνολογία των βιοκαυσίμων δεν μπορεί να επεκταθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα εξαιτίας ενός παλαιού νόμου που απαγορεύει την καύση βιομάζας ...

Ειδήσεις Περιβάλλον: Την παραγωγή βιοκαυσίμων από φύκια και τα οφέλη από τη διάθεσή τους στην αγορά εξετάζει η Exxon Mobil Corp ...

Κοινότητα Λογιστών Βήμα συζητήσεων: Παραγωγή Βιοκαυσίμων απο ενεργειακά φυτά - Κοινότητα Λογιστών Βήμα συζητήσεων ...

Οι εθνικές νομοθεσίες είναι απαραίτητο να θέτουν όρια, περιορισμούς και ελέγχους προκειμένου να διατηρούν ισορροπία με την καλλιεργήσιμη γη και την απαιτούμενη από την ΕΕ παραγωγή βιοκαυσίμων ...

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων έχουν ήδη αναπτυχθεί, η εμπειρία οδηγεί σε βελτίωση των πρακτικών και της νομοθεσίας, καθώς και στην αποδοτικότερη διακίνηση και χρήση του προϊόντος ...

Οι κυβερνητικές πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών ενισχύουν την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, θέτοντας σταδιακούς στόχους ανάμειξης και χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές καθώς και εμπορικούς περιορισμούς προκειμένου να προστατέψουν την εγχώρια αγορά βιοκαυσίμων ...

Ενδεικτικά, ακολουθούν κυβερνητικές και επιχειρηματικές πρακτικές, υποστηρικτικές της εισαγωγής των βιοκαυσίμων στην ΕΕ ...

Σε περισσότερες από 36 κράτη /επαρχίες και 17 χώρες σε εθνικό επίπεδο έχουν τεθεί σε ισχύ κυβερνητικές εντολές για ανάμειξη βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα οχημάτων ...

Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι στόχοι που είχαν τεθεί δεν επετεύχθησαν στο μέγιστο με τα ποσοστά απορρόφησης βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά να διαγράφονται ως εξής: ...

Τη στιγμή δε, που η προβλεπόμενη κατανομή παραγωγής βιοκαυσίμων τα προηγούμενα χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε εντός ενδεδειγμένου ευρωπαϊκού χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα την δυσκολία απορρόφησης επαρκούς ποσότητας στην αγορά, κάποιες επιχειρήσεις του κλάδου διαγκωνίζονται και μονάδες παραγωγής υπολειτουργούν ...

Αποτέλεσμα της αμέλειας, των παραλείψεων και των καθυστερήσεων εκ μέρους της ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής είναι να παραμένει η Ελλάδα σε χαμηλά επίπεδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη απορρόφησης βιοκαυσίμων και να μην συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ...

Μόνο όταν τα εθνικά σχέδια δράσης όλων των χωρών – μελών της ΕΕ καταφέρουν να προσαρμοστούν πλήρως με την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, μόνο τότε θα καταφέρει η ΕΕ να κερδίσει το πολυπόθητο στοίχημα των βιοκαυσίμων του 10% μέχρι το 2020 ...

Στις περιοχές δραστηριότητας των εταίρων του έργου (Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία Ουγγαρία και Βουλγαρία) η παρούσα κατάσταση στον τομέα των βιοκαυσίμων διαφέρει ουσιαστικά. ...

Οδηγίες και μεθοδολογίες για την παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων σύμφωνα με μια αρχή χωρικής ανάπτυξης για τη δημόσια διοίκηση ...

Υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μεταξύ των περιοχών των εταίρων συνδυάζοντας νέες ευκαιρίες αγροτικής ανάπτυξης και την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στο ευρύτερο πλαίσιο της προώθησης των βιοκαυσίμων ...

Προώθηση συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αλυσίδας των βιοκαυσίμων ...

Το έργο BETTER επικεντρώνεται στη διατύπωση μεθοδολογιών, σε επιδεικτικές δράσεις και δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη τόσο των φορέων του δημόσιου ώστε να διαμορφώσουν την κατάλληλη πολιτική για την προώθηση των βιοκαυσίμων, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών προοπτικών. ...

Έκθεση Προόδου για τη χρήση βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων καυσίμων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(2007) ...

Το 2006, υπολογίστηκε με συντηρητικούς υπολογισμούς ότι η βιομηχανία βιοκαυσίμων της ΕΕ, υποστηριζόταν από οικονομικά κίνητρα αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ...

Παρά τη μεγαλύτερη συνολική αποδοχή από τους καταναλωτές των βιοκαυσίμων, ορισμένους βασικούς παράγοντες συνδυάζονται για να κάνουν 2009 στο τέλος του έτους οι πωλήσεις και τα στατιστικά στοιχεία τα κέρδη λιγότερο από αστρική ...

Με την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ ευνοείται η καλλιέργεια συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. ...

Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για τους επενδυτές τόσο στην αγορά βιομάζας, όσο και στην αγορά βιοκαυσίμων ...

Σήμερα, περισσότερες από 10 εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά βιοκαυσίμων, όπως οι ELIN, EL-VI, Pettas και Agroinvest ...

Η Γερμανία θα καταστεί ως ο μεγαλύτερος χρήστης βιοκαυσίμων το 2020, ενώ η Βρετανία θα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση των βιοκαυσίμων από σήμερα και μέχρι το 2020. ...

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Μπλούμπεργκ, η Μαρλένε Χόλτσερ επισήμανε, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι «η Οδηγία για τις Ανανεώσιμη Ενέργεια λέει πολύ καθαρά ότι δεν επιτρέπεται να κόψεις δάση για την παραγωγή βιοκαυσίμων ...

Για να το πετύχει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε πολλές αεροπορικές εταιρίες και παραγωγούς βιοκαυσίμων και όλοι μαζί υπέγραψαν στις 22 Ιουνίου την παραγωγή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων τόνων βιοκαυσίμων μέχρι το έτος 2020. ...

Μέχρι τώρα, οι εταιρίες που υπέγραψαν στο πρόγραμμα είναι: οι κατασκευαστές αεροπλάνων Airbus, οι αερογραμμές Air France-KLM, British Airways και Lufthansa και οι παραγωγοί βιοκαυσίμων Neste Oil. ...

Το μείγμα θα μπορεί να παραχθεί από φοινικέλαιο το οποίο σύμφωνα με τις εταιρίες βιοκαυσίμων, μπορεί να αντικατασταθεί ...

Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εαν η χρήση των βιοκαυσίμων είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ ...

Η Sapphire Energy, εταιρεία παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων στην Καλιφόρνια, παράγει ήδη βενζίνη από άλγη η οποία καλύπτει τα υφιστάμενα πρότυπα, ενώ αναμένεται να παράγει ένα εκατομμύρια γαλόνια βιοκαυσίμων και καυσίμων για κινητήρες, μέχρι το 2011 ...

Η Επιτροπή Ανανεώσιμων Καυσίμων της Βρετανίας ανακοίνωσε πως μόνο το 31% των βιοκαυσίμων από φυτικούς οργανισμούς καλύπτουν τα αποδεκτά στάνταρντ, ενώ το 69% είναι αγνώστου προελεύσεως και παραγωγικής διαδικασίας. ...

Το μεγαλύτερο μέρος των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στη Βρετανία προέρχονται από σόγια και είναι εισαγόμενα, με την Αργεντινή να κρατάει τα “σκήπτρα” με 31% των εξαγωγών. ...

Τα σχέδια της Ευρώπης για αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων απειλούν το περιβάλλον σύμφωνα με νέα έρευνα. ...

Η Ευρώπη σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τη χρήση βιοκαυσίμων μέχρι το 2020, όταν αυτά θα καλύπτουν το 9,5% των καυσίμων για μεταφορές ...

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κ.ά. ...

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012